Kantonrechter (ontbinding)

De procedure bij de kantonrechter is in beginsel ook schriftelijk maar wordt gevolgd door een mondelinge behandeling van het verzoek.

U doet er verstandig aan u in een vroeg stadium te laten bijstaan door de arbeidsrechtspecialist. Neemt u hiervoor contact met ons op.

U dient bij het kantongerecht een verzoekschrift in dat aan uw werknemer wordt doorgezonden met het verzoek binnen een aantal weken een verweerschrift in te dienen.
Tegelijkertijd heeft het kantongerecht een datum en tijdstip bepaald waarop de zaak mondeling zal worden behandeld.

Binnen 3 tot 6 weken nadat u het verzoek tot ontbinding heeft ingediend, zal uw zaak mondeling worden behandeld. U en uw werknemer - al dan niet vergezeld van juridisch adviseurs - dienen hun standpunten bij de kantonrechter verder toe te lichten en/of vragen van de kantonrechter te beantwoorden. De kantonrechter zal vervolgens binnen 1-3 weken een beslissing nemen. Deze beslissing heet de ‘beschikking’.

In de beschikking geeft de kantonrechter aan waarom hij vindt dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden of niet.
Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet ontbindt, blijft uw werknemer gewoon bij u in dienst.
Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst wel ontbindt, bepaalt hij een datum waarop uw arbeidsovereenkomst eindigt, de zogenaamde ontbindingsdatum. De kantonrechter hoeft daarbij geen rekening te houden met een opzegtermijn.

Daarnaast bepaalt de kantonrechter de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding.
Bij de bepaling van de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding kan de kantonrechter gebruik maken van de zogenaamde kantonrechterformule (AxBxC), die hij als rekeninstrument hanteert.

  • A staat voor het aantal (gewogen) dienstjaren. Een half jaar plus één dag wordt daarin naar boven afgerond. De jaren tot het 35e levensjaar van uw werknemer tellen in deze formule voor 0,5. De jaren tussen het 35e en 45e levensjaar van uw werknemer tellen in deze formule voor 1. De jaren tussen het 45e en 55e levensjaar van uw werknemer tellen voor 1,5 en de jaren vanaf het 55e levensjaar van uw werknemer tellen voor 2.
  • B staat voor de maandelijkse bruto beloning. Daaronder valt in ieder geval het bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld, 13e maand, structurele winstuitkering en/of tantième.
  • C staat voor de correctiefactor. Hiermee brengt de kantonrechter tot uitdrukking waar hij vindt dat de verwijtbaarheid van het ontslag ligt. Ofwel aan de zijde van de werknemer ofwel aan uw zijde. In grote lijnen beweegt de correctiefactor zich tussen 0 en 2. Uitzonderingen daargelaten.