Arbeidsongeschiktheid / Ziekte

Wanneer uw werknemer veelvuldig kort of langdurig ziek is, kan dat reden zijn de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De gevolgen van het verzuim kunnen immers te ingrijpend zijn voor uw onderneming. Gedurende de eerste 2 jaar van onafgebroken ziekte geniet de zieke werknemer ontslagbescherming. Een zieke werknemer ontslaan in de periode van 2 jaar is nagenoeg uigesloten.

Op grond van de Wet Verbetering Poortwachter moeten u en uw werknemer alles in het werk stellen om te voorkomen dat de werknemer langdurig ziek blijft en aanspraak gaat maken op een WIA-uitkering. Reïntegratie in het arbeidsproces vormt daarin het speerpunt. Mocht vast komen te staan dat u als werkgever ten aanzien van de reïntegratie onvoldoende inspanningen heeft verricht dan kan dat leiden tot sancties voor u, van de uitkeringsinstantie het UWV (Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekering). Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verlenging van de loondoorbetalingverplichting. Dat kan voor de duur van maximaal 1 jaar zijn waardoor u in totaliteit op een loondoorbetalingsverplichting uitkomt van 3 jaar.