Bijzondere bedingingen

Het proeftijdbeding biedt u als werkgever de mogelijkheid te onderzoeken of de nieuw aangetrokken werknemer aan de verwachtingen voldoet. Voldoet hij niet aan de verwachtingen dan kunt u gedurende een relatief korte periode
(1-2 maanden) de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Er gelden géén opzegverboden.

Met het wijzigingsbeding behoudt u zich als werkgever het recht voor de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen. Dit wijzigingsbeding kunt u direct in de arbeidsovereenkomst opnemen.

Met het concurrentiebeding beperkt u de werknemer in zijn mogelijkheden u – na afloop van de arbeidsovereenkomst – te beconcurreren.

Met een relatiebeding beperkt u de werknemer in zijn mogelijkheden u – na afloop van de arbeidsovereenkomst – te beconcurreren op een andere manier. In dit beding wordt namelijk bepaald dat uw werknemer geen zakelijke contacten mag aangaan en onderhouden met (gewezen) relaties van uw onderneming. Wanneer u een relatiebeding overeenkomt met uw werknemer zult u het begrip ‘relaties’ goed moeten omschrijven.

Met een geheimhoudingsbeding verbiedt u uw werknemer tijdens en ná beëindiging van de arbeidsovereenkomst informatie over uw onderneming in de meest brede zin des woords aan derden te verstrekken.

Met het opnemen van een opleidings- of studiekostenbeding kunt u met uw werknemer overeenkomen dat de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst (een deel van) de opleidings- of studiekosten aan u terugbetaalt.

Tot slot kunt u nog kiezen voor het opnemen van een verbod op het verrichten van nevenbezigheden. In dit verbod kunt u tevens opnemen dat de werknemer van u schriftelijke toestemming moet hebben alvorens hij enige nevenbezigheden kan gaan verrichten.

Het is verstandig u vooraf te laten adviseren en ondersteunen bij het opstellen van bovengenoemde bedingen, die allen schriftelijk dienen te worden overeengekomen.
Neemt u hiervoor contact met ons op.